Nevelőszülői tanfolyamra lehet jelentkezni!

ORSZÁGOS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

BAPTISTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Készítette: Vörös Veronika szakmai vezető

Telefon: 06 30 453 2473 és 06 20 491 4765

Email: voros.vera@orszik.hu

 

Jelenlegi működési területek

A BGYSZK Nevelőszülői Hálózata országos Hálózat, tehát az ország minden megyéjéből fogad-fogadhat gyermekeket.

Jelenleg aktívan:

 •  Jász-Nagykun-Szolnok megye
 •  Heves megye
 •  Nógrád megye
 •  Pest megye
 •  Budapest

területekről fogadunk gyermekeket, és ezeken a területeken működnek nevelőszülőink.

 

Nevelőszülők

Nevelőszülő az a személy lehet, aki:

 • huszonnegyedik életévét betöltötte,
 • nem áll gondnokság és támogatott döntéshozatal hatálya alatt,
 • büntetlen előéletű,
 • a gondozásába helyezett gyermeknél legalább tizennyolc, de legfeljebb ötven évvel idősebb,
 • személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlődésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására, valamint a gyermek, fiatal felnőtt életkori szükségleteiből adódó feladatoknak az ellátására,
 • a képesítési előírásokra vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott képzésen eredményesen részt vett.

 

A nevelőszülő feladatai

 • elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, személyisége kibontakozását,
 • elősegíti – a működtető támogatásával – a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülését és ennek érdekében együttműködik a családdal, vagy ha ez nem lehetséges, illetve ez nem áll a gyermek érdekében, örökbefogadó családnál történő elhelyezését,
 • elősegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztását, kinyilvánítását, gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét,
 • felkészíti a gyermeket az önálló életvezetésre, alapvető személyes ügyeinek intézésére,

száraz, világos, jól fűthető lakásban, a nevelőszülőtől külön szobát, amelyben a gyermek személyes élettere legalább 6m2, a szobát a gyermek életkorának megfelelő bútorzattal, berendezési tárgyakkal kell ellátni.

 

A nevelőszülői jelentkezés

A leendő nevelőszülőnek az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ Baptista Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ Nevelőszülői Hálózatánál kell jelentkeznie. Egy kb. egy oldalas családi bemutatkozó levelet készít melyben leírja:

 • a nevelőszülőnek jelentkező személy életkora, foglalkozása, munkahelye;
 • kik élnek Önnel egy háztartásban (életkor, rokonsági fok, foglakozás megjelölésével);
 • lakóhelyének és lakáskörülményeinek bemutatása;
 • miért szeretne nevelőszülő lenni, esetleg van-e már ezzel kapcsolatban valamilyen ismerete, tapasztalata;
 • milyen korú és nemű, illetve hány gyermek elhelyezésére vállalkozna;
 • milyen lakáskörülményeket tudna biztosítani a nevelt gyermek/gyermekek számára;
 • elérhetőségei (lakcím, telefonszám)
 • A nevelőszülői hálózat szakembere - illetékes nevelőszülői tanácsadó -környezettanulmányt készít a jelentkező otthonában.
 • A jelentkezőnek és a felnőtt családtagoknak be kell szerezniük egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
 • Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot háziorvosi - esetleg szakorvosi – véleménnyel igazolni kell.
 • A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem folyik ellene eljárás, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt.
 • A leendő nevelőszülőnek és házastársának (élettársának) a törvény által kötelezően előírt felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. Ennek során meggyőződhetnek saját alkalmasságukról, és ismereteket szerezhetnek a nevelőszülői munka mikéntjéről. A tanfolyam első részében csoportmunka keretében folyik a képzés - ez tulajdonképpen egy döntés-előkészítés, amelyet szakirányú felkészítés követ. 
 • A felkészítő képzés elvégzése után a Szociális és Gyámhivatal által kiadott működési engedély birtokában az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ Baptista Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ Nevelőszülői Hálózata írásbeli megállapodást köt nevelőszülői jogviszony létesítésére.
 • a Nevelőszülői Hálózat nevelőszülői tanácsadója folyamatosan segíti őt munkájában, támogatja a felmerülő problémák megoldásában, kezelésében.

 

A nevelőszülők képzése

 • A FIKSZ képzés eredményes elvégzése esetén – vállalva az előírt szakképesítés megszerzését –nevelőszülői szolgáltatást nyújthat az arra alkalmas személy.
 • A képzés során a jelentkező megismeri mindazokat az alapvető pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi, szociális és jogi ismereteket, amelyek a gyermek gondozásához, neveléséhez, gyámsága ellátásához szükségesek, illetve a Központi Oktatási Program (KOP) képzés során elmélyíti és bővíti ismeretei, gyakorlatai körét.

 

Működési engedélyeztetés

A képzés sikeres elvégzését követően kerül sor a működési engedély megszerzésére, majd a jogviszony létesítésére.

 

Nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony

 • A működtető és a nevelőszülő a köztük létrejövő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony általános kérdéseiről írásbeli keret-megállapodást köt.

A kiegészítő megállapodás tartalmazza:

 • a nevelőszülő gondozásába ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek, a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermek és a nevelőszülőnél utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt, személyazonosító adatait.

 

A nevelőszülő munkaviszonyára vonatkozó szabályozás

A nevelőszülő nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonya mellett a működtetővel kötött megállapodásban foglaltak szerint időkorlátozás nélkül folytathat munkaviszonyt, meghatározott keresőtevékenységet, feltéve, hogy az a nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt ellátását nem veszélyezteti.

 

Nevelőszülői családba kihelyezhető gyermekek száma

 • A nevelőszülő a saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb hat gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.
 • Ha a nevelőszülő saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb öt gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.
 • A vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik a fentiektől való eltérést, indokolt esetben, egyéni elbírálás alapján.

 

A nevelőszülő segítése és helyettesítése, a gyermekgondozó

 • A működtetőnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia a nevelőszülő segítéséről:
  • ha a nevelőszülő legalább öt gyermek nevel
  • ha a nevelőszülő három 0-3 éves kor közötti gyermeket nevel
 • A gyermekgondozó személyére a nevelőszülő tesz javaslatot, elsősorban a nevelőszülő hozzátartozója, illetve ismerőse lehet. Amennyiben ez nem megoldható a Hálózat keresi meg a megfelelő megoldást.

 

A nevelőszülő szabadsága

A nevelőszülő feladatainak és idejének beosztását – a gyermeknevelés követelményeinek megfelelően – maga határozza meg. A szabadság a gyermek létszám alapján jár.

Gyakorlatban a nevelőszülőnek járó szabadság megváltása pénzbeni kifizetéssel történik az adott évet követő év áprilisáig.

 

A nevelőszülő díjazása

A nevelőszülőt tevékenységéért a foglalkoztatási jogviszony fennállásának időtartama alatt díjazás (fizetés) illeti meg.

A nevelőszülőt arra az időszakra, amíg a gyermeket a saját háztartásában neveli, nevelési díj valamint ellátmány illeti meg.

 

A jelenleg érvényes díjazási összegek

 

 

A nevelőszülői tanácsadó feladatai

A nevelőszülői hálózat működtetője nevelőszülői tanácsadó alkalmazásával folyamatosan segíti a nevelőszülőt feladatai ellátásában, illetve biztosítja szakmai ellenőrzését.

A nevelőszülői tanácsadó feladata különösen:

 • a nevelőszülői család rendszeres, szükség szerinti alkalommal – de legalább 3 hetente – történő meglátogatása, és tájékozódás a gondozott gyermek helyzetéről, fejlődéséről, a nevelőszülőnek a gyermek gondozásával, nevelésével kapcsolatos tapasztalatairól, esetleges problémáiról,
 • a gondozott gyermek nevelési-oktatási intézményének rendszeres, szükség szerinti alkalommal történő felkeresése, és tájékozódás a gyermek viselkedéséről, tanulmányi eredményéről

 

HÍREK / ESEMÉNYEK

Munkatársakat keresünk!

A Baptista Szeretetszolgálat mentor munkatársakat keres Budapest, Székely és Tatárszentgyörgy településekre.

A könnyebb és hatékonyabb álláskeresés alternatívája a BIK-nél

Budapest – Partnereivel fontos projekt megvalósításába fogott a Baptista Integrációs Központ az álláskeresők érdekében.

Családgondozói állás!

A Baptista Integrációs Központ keres a 15. kerületben nyíló, teljesen új Családok Átmeneti Otthonába segítségnyújtásban elkötelezett munkatársakat, családgondozó munkakör betöltésére.

Készülnek a szájmaszkok a baptista intézményekben

A baptista intézmények mindent megtesznek a rászorultak biztonságos ellátása érdekében. Ennek egyik fontos eszköze, hogy sok helyen készítik a szájmaszkokat, és ha tudnak, más módon is segítenek.

A szociális munka hősei

A legkülönbözőbb életkorban és léthelyzetben élők várják dolgozóinktól és önkénteseinktől minden nap, hogy teljesítsék küldetésüket, amely ma már nem csak nehéz, de akár veszélyes is lehet.

Segítő munkatársakat keresünk a Baptista Integrációs Központba!

Szervezetünk a főváros egyik legnagyobb hajléktalan személyeket ellátó intézménye, amely 5 telephelyen közel 600 lakhatását elvesztett, segítségre szoruló ember számára biztosít szakszerű szociális segítségnyújtást.

Top