Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  Adat Adatközzététel Archív adatok
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és
alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó
eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat
vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege

   
2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

   
3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

   
4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági
ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a
hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör
gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró
szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez  szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

   
5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy  költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

   
6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei    
7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

   
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza    
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek
és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott
előterjesztések a benyújtás időpontjától

   
10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 

   
11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

   
12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, 
ellenőrzések nyilvános megállapításai 

   
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve,
elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó  személy neve

   
14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk

   
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai
adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

   
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél    
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű
adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 

   
18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

   
19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével,
valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében
levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével 

   
20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános
szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető
változata 

   
21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok
újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre
bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a
díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen 

   
22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
jogorvoslati tájékoztatás 

   
23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, 
tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 

   
24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító
megállapodások szövege 

   
25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti
azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz,
közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás
céljából rendelkezésre bocsátható közadat
gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére 

   

 

Adatvédelmi tisztviselő: 

Név:                 Nyers Zoltán 

Postacím:         1391 Budapest Pf. 241. 

Tel:                  1/354-0779/207 mellék 

e-mail cím:       adatvedelmi.tisztsegviselo@baptistasegely.hu 

Letölthető fájlok
pdf, 10.19 MB Adatkezelési tájékoztató Letöltés

HÍREK / ESEMÉNYEK

Várja a jelentkezéseket a Napraforgók Háza

A Baptista Szeretetszolgálat egyik legfiatalabb, nappali ellátást nyújtó intézménye a Napraforgók Háza, amely leendő ellátottak és önkéntesek jelentkezését várja Székesfehérváron.

Munkatársakat keresünk a Családok Átmeneti Otthonába

A Baptista Integrációs Központ (BIK), elsősorban teljes állású munkatársakat, szakgondozót és gondozót keres XV. kerületi, kétszer 40 férőhelyes, nyáron megnyílt új családok átmeneti otthonába.

A Napraforgók Háza biztonságáért

Ózongenerátoros fertőtlenítő berendezést kapott a Napraforgók Háza fogyatékosok napközi otthona.

A Szociális Munka Napja

November 12-én ünnepeljük a Szociális Munka Napját, elismerjük és megköszönjük azok odaadó és áldozatos munkáját, akik az egyik legnehezebb hivatás szakemberei az elmúlt évtizedek legnehezebb időszakában.

Munkatársakat keresünk!

Szociális munkatársakat keres a Baptista Integrációs Központ.

Közösségi irodát nyitott Zuglóban a BIK

Közösségi irodát nyitott november 4-én a Baptista Integrációs Központ egy zuglói bérházban. A „Bérház-projekt” célja a közösség erejének növelése, amely a szociális problémák megoldásának is az egyik hatékony eszköze lehet.

Top