Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 
Adat
Adatközzététel
Archív adatok
1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó
alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeaési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege
 
Letölthető dokumentumok:
Jogszabályok_ORSZIK_2021 04 19.pdf
SZMSZ_ORSZIK_2021 01 12.pdf
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_ORSZIK_2020 09 28.pdf
 
Letölthető dokumentumok:
Jogszabályok_ORSZIK_2020 12 12_Archív.pdf
SZMSZ_ORSZIK_2015 11 02_Archív.pdf
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_ORSZIK_2018 09 26_Archív.pdf
2.
Az országos illetékességű szervek, valaminta fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató  magyar és angol nyelven
 Szervezetünkre nem releváns
 
3.
A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
 Szervezetünkre nem releváns
 
4.
Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez  szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés  határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
 Szervezetünkre nem releváns
 
5.
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy  költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások
megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
 
Letölthető dokumentumok:
Közszolgáltatások_ORSZIK_2021 04 12.pdf
 
Közszolgáltatások_2020 12 12_Archív.pdf
6.
 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei
 
Név Nyilvántartások
Formátum: Szöveges dokumentum
Az adatkezelés célja, jogalapja,
időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása: Az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Lásd részletesen: http://orszik.hu/adatvedelem
 
Letölthető dokumentumok:
A hozzáférés módja, a másolatkészítés
költségei:
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_ORSZIK_2020 09 28.pdf
 
Előzetes adatkezelési tájékoztatók (nyilvántartásonként):
http://orszik.hu/adatvedelem
 
 

 


Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_ORSZIK_2018 09 26_Archív.pdf
További (archív) információk:
http://orszik.hu/adatvedelem
7.
A közfeladatot ellátó szerv nyilvános  kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke
 Szervezetünkre nem releváns
 
8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának
adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
 Szervezetünkre nem releváns
 
9.
A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére  benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
 Szervezetünkre nem releváns
 
10.
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 
 http://orszik.hu/hirek
 
11.
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és  indokolásuk
 Szervezetünkre nem releváns
 
12.
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos  vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai 
 Szervezetünkre nem releváns
 
13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények
intézésének rendje, az illetékes szervezeti  egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó  személy neve
 
Letölthető dokumentumok:
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_ORSZIK_2020 09 28.pdf
Illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége:
Titkárság telefon: 06/-1-3810084                                                 email: orszik@orszik.hu
Adatvédelmi tisztviselő, elérhetősége:
Kanalas-Aranyos Réka
cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57.
telefonszám:+36 20 4787563 email: adatvedelmi.tisztviselo@baptistasegely.hu
Egyéb információk 
http://orszik.hu/adatvedelem
 
Letölthető dokumentumok:
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat_ORSZIK_2018 09 26_Archív.pdf
 
 
14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó,
jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés
eredményei, időbeli változásuk
 Szervezetünkre nem releváns
 
15.
A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
Letölthető dokumentumok:
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020 III.pdf
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020 IV.pdf
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2021 I.pdf
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2021 II.pdf
Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020 III.pdf
Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020 IV.pdf
Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2021 I.pdf
Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2021 II.pdf
Éves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020.pdf
Éves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020.pdf
Munkaerőköltség-felvétel_ORSZIK_2020.pdf
Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról és beruházásokról_ORSZIK_2020.pdf

 

 

 
Letölthető dokumentumok:
Éves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2019_Archív.pdf
Éves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2019_Archív.pdf
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2019 III._Archív.pdf
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2019 IV._Archív.pdf
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020 I._Archív
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020 II. Archív
Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2019 III._Archív.pdf
Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2019 IV._Archív.pdf
Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020 I._Archív.pdf
Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020 II. Archív.pdf
16.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 Szervezetünkre nem releváns
 
17.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek 
 Szervezetünkre nem releváns
 
18.
A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
 Szervezetünkre nem releváns
 
19.
A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével,
valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében
levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok
megjelölésével 
 Szervezetünkre nem releváns
 
20.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata 
 Szervezetünkre nem releváns
 
21.
A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen 
 Szervezetünkre nem releváns
 
22.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás 
 Szervezetünkre nem releváns
 
23.
A közfeladatot ellátó szerv által megkötött,  a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának,  tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése 
 Szervezetünkre nem releváns
 
24.
A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok
újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege 
 Szervezetünkre nem releváns
 
25.
A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz,
közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás
céljából rendelkezésre bocsátható közadat
gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való  fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére 
 Szervezetünkre nem releváns
 
 

 

Letölthető fájlok
pdf, 4.28 MB SZMSZ_ORSZIK_2021 01 12.pdf Letöltés
pdf, 360.48 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020 III.pdf Letöltés
pdf, 484.38 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020 III.pdf Letöltés
pdf, 214.16 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020 IV.pdf Letöltés
pdf, 334.67 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2019 III_Archív.pdf Letöltés
pdf, 347.33 KB Éves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 378.05 KB Éves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2019_Archív.pdf Letöltés
pdf, 332.86 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2019 IV_Archív.pdf Letöltés
pdf, 364.19 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2019 IV_Archív.pdf Letöltés
pdf, 362.56 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2019 III_Archív.pdf Letöltés
pdf, 272.27 KB Jogszabályok_ORSZIK_2021 04 19.pdf Letöltés
pdf, 271.33 KB Jogszabályok_ORSZIK_2020 12 12_Archív.pdf Letöltés
pdf, 264.08 KB Közszolgáltatások_ORSZIK_2021 04 12.pdf Letöltés
pdf, 262.54 KB Közszolgáltatások_ORSZIK_2020 12 12_Archív.pdf Letöltés
pdf, 168.02 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2021 I.pdf Letöltés
pdf, 187.01 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2021 I.pdf Letöltés
pdf, 295.11 KB Éves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 206.40 KB Éves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 161.88 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020 I_Archív.pdf Letöltés
pdf, 353.85 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020 I_Archív.pdf Letöltés
pdf, 272.00 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020 IV.pdf Letöltés
pdf, 8.64 MB SZMSZ_ORSZIK_2015 11 02_archív.pdf Letöltés
pdf, 216.47 KB Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról és beruházásokról_ORSZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 309.21 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2020 II_ Archiv.pdf Letöltés
pdf, 168.29 KB Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés_ORSZIK_2021 II.pdf. Letöltés
pdf, 203.07 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2021 II.pdf. Letöltés
pdf, 224.75 KB Munkaerőköltség felvétel_ORSZIK_2020.pdf Letöltés
pdf, 338.10 KB Negyedéves munkaügyi jelentés_ORSZIK_2020 II_Archív.pdf Letöltés

HÍREK / ESEMÉNYEK

Komoly elismerést kapott emberkereskedelem elleni küzdelmünk!

Munkatársunk, Toszeczky Renáta november 24-én Hornung Ágnes családokért felelős államtitkártól átvehette az Emberi Méltóság Védelméért Díjat.

Dr. Szilágyi Béla köszöntője a Szociális Munka Napja alkalmából

Lépj ki a csónakból! Kiléptünk a csónakból. Újra és újra. Elkövettétek ezt és elkövettük mi is, s évek óta elég rendesen a háborgó, bizonytalan és sokat változó vizeken járunk.

Önkéntesek a kőbányai szolgáltató centrumban

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola és Gimnázium tanulói elhatározták, hogy a nagycsütörtököt jótékonysági munkával töltik a Radnóti Összefogás Nap keretében: 45 diák gyülekezett a Baptista Kőbányai Szolgáltató Centrum kapuja előtt.

Álláslehetőség a Baptista Integrációs Központban

A Baptista Integrációs Központ (BIK), a főváros második legnagyobb hajléktalan embereket ellátó intézményeként különböző állásokba keres munkatársakat.

Szépségnap a nőnapon, a baptista szociális intézményben

Szépségnappal leptük meg nőnap alkalmából a hajléktalanszállóinkon, illetve a családok átmeneti otthonaiban lakó hölgyeket.

Kétéves lesz a Napraforgók Háza

Január elsején lesz két esztendeje, hogy az Országos Szociális Intézményfenntartó Központ fenntartásában megnyílt Székesfehérváron, a Seregélyesi úton a Napraforgók Háza fogyatékossággal élők napközije.

Top